Identiteit

Waarden/identiteit (het fundament van de organisatie) van de school. De basis van waaruit we het onderwijs vorm en inhoud willen geven zijn de volgende:

  • Op onze school heerst een professionele cultuur (Kernwaarden: meesterschap)
  • Op onze school hebben we oog voor het individuele kind( Kernwaarden: vertrouwen)
  • Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (klantgericht – ouders als partners) (kernwaarden: verbinden)
  • Op onze school hebben we oog voor structuur, duidelijkheid en veiligheid

Bovenstaande kernwaarden zijn bij het formuleren van een levend visiedocument leidend. Belangrijke aanvulling is de christelijke identiteit van de school. CBS Juliana is onderdeel van de Vereniging Scholen van Oranje, voorheen 'Een School met de Bijbel' te Dordrecht. Onze school is een protestants-christelijke school. Dit houdt in, dat de Bijbel centraal staat bij het leren en onderwijzen op onze school. De omgang met elkaar en de behandeling van de leerstof worden bepaald door het besef, dat we niet 'zomaar' op de wereld zijn. We geloven, dat God ons leidt en daarom is Zijn Woord, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, richting- en maatgevend in ons doen en laten.

Onze kernwaarden zijn afgeleid van het strategisch beleidsplan die naam ‘Leren voor het Leven’ draagt en het mission statement is van de Scholen van Oranje. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat onze leerlingen niet alleen leren om voldoende kennis op te doen en op deze manier een succesvolle schoolloopbaan doormaken. Zij moeten toegerust worden om later als betekenisvolle burgers een wezenlijke bijdrage te leveren aan onze samenleving. Een (inclusieve) samenleving waarbij ieder persoon volwaardig mee mag doen, maar ook verantwoordelijkheid draagt. In onderwijs gaat het om kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.