Missie & visie

Missie

Waarom zijn we hier?

In de missie wordt verwoord wat de Julianaschool wil betekenen voor de samenleving. Waarom zijn we hier als school?

In de Gouden cirkel noemt Simon Sinek het de Why. Dit is de kern, het ‘waarom’. Het onderwijs vindt haar bestaansrecht in het zoeken naar de vraag wat goed is voor onze kinderen.

Missie-kern

Onze school is een protestants christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, met daaraan verbonden een peuterspeelzaal voor kinderen vanaf twee jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers mits zij de grondslag van de school respecteren en wij een kind de juiste ondersteuning kunnen bieden conform het schoolondersteuningsprofiel.

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Wij zien het als missie om goed onderwijs in een veilige en open omgeving te geven. Dit maken wij zichtbaar in ons gebouw met transparante wanden en in ons pedagogisch beleid met betrekking tot ons handelen.

Luc Stevens formuleerde een drietal psychologische basisbehoeften: ‘Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie’. Hij heeft deze behoeften omgezet naar onderwijs. De kwaliteit van de interactie bepaalt, volgens Stevens (2004), de kwaliteit van het pedagogische klimaat.

Ieder mens heeft een natuurlijke behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Als leerlingen voelen:

  • ik hoor erbij (relatie)
  • ik kan het (competentie)
  • ik kan het zelf (autonomie)

dan is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. Dit zijn de pijlers van onze pedagogisch beleid.