Medezeggenschapsraad

...enthousiast, betrokken en actief!

De Medezeggenschapsraad, verder genoemd MR, voert overleg met bestuur, schoolleiding, team, ouderraad etc., betreffende alle zaken die de school aangaan. De MR is voornamelijk beleidsmatig bezig, dit betekent dat de MR zich bezig houdt met o.a. financiën, kwaliteit van het onderwijs, protocollen en veiligheid. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en heeft in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Dit houdt in dat het bevoegd gezag geen beslissingen op bepaalde terreinen kan nemen zonder dat de meerderheid van de MR daarmee heeft ingestemd. In het medezeggenschapsreglement zijn de taken en bevoegdheden van de MR vastgelegd.

Op onze school bestaat de MR uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De directeur is bij de vergaderingen als adviseur aanwezig.

In het schooljaar 2024-2025 bestaat de MR uit de volgende leden:

  • Oudergeleding: Annika Bakker (moeder van Sophie, gr6 en Tess, gr 3A); Michiel Pennings (vader van Felice gr 7 en Lucas gr 4); Ingmar Wagemaker (vader van Eva gr 7 en Pim gr 5)
  • Personeelsgeleding: Jorien Bouwmeester, Geeske Bouman en Annelies Muller.

Naast de MR heeft onze vereniging ook een GMR (gemeenschappelijke MR). In dit orgaan worden bovenschoolse zaken besproken. In de GMR zijn de vier scholen van onze vereniging vertegenwoordigd. Esther van Duijvenbode (ouder) en Jorien Bouwmeester (personeel) hebben namens onze school zitting in de GMR.

Via de nieuwsbrief van onze school informeren wij u over dat wat er in de MR-vergaderingen wordt besproken. De MR-leden zijn aanspreekbaar op school en ook per email te bereiken: mr@juliana-school.nl.


Jaarverslag MR 2022 - 2023

Bekijk het jaarverslag