Visie

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
  • onderwijs op maat geven: differentiëren
  • gevarieerde werkvormen hanteren
  • een kwaliteitsvolle directe instructie verzorgen
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. Ons streven is om de opbrengsten van de school in de komende vier jaren voor de vakken taal, rekenen en lezen op het ambitieniveau van de schoolgroep te houden.

Visie op identiteit

Onze school is een protestants christelijke basisschool. Dit houdt in dat wij lesgeven en opvoeden naar de normen en waarden die in de Bijbel worden genoemd. Elke morgen wordt er in iedere klas aandacht besteed aan godsdienstonderwijs. We beginnen en eindigen de dag met gebed en er is regelmatig een weekopening voor alle groepen.

Visie op ICT

Onze maatschappij is aan het veranderen van een industriële samenleving naar een informatie- en communicatiemaatschappij. We willen de leerlingen (én de leerkracht) leren omgaan met de veranderende behoefte aan (ICT-) kennis en kunde in die maatschappij.

Bij eigentijds onderwijs horen kerndoelen, die aansluiten op de ontwikkelingen in onze samenleving. ICT is echter binnen ons onderwijs geen doel op zich, maar een onderdeel van onze schoolvisie. ICT kan bij de uitvoering van de schoolvisie als middel fungeren om doelen te bereiken. Wij streven naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het leerproces. Dat betekent dat we ons richten op:

1. Het aanleren van ICT vaardigheden: Leren over ICT 2. Het gebruik maken van educatieve software: Leren met ICT 3. Het verwerven van kennis d.m.v. ICT: Leren door ICT

Visie op 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar  communiceren een steeds centralere rol speelt in onze samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

  • Samenwerking en communicatie
  • Kennisconstructie
  • ICT gebruik
  • Probleemoplossend denken en creativiteit
  • Planmatig werken