Beter lerende leerling

Bij ons op school hebben wij een aanvullend onderwijsaanbod om de leerstof voor onze beter lerende leerlingen passend aan te bieden. Deze werkwijze organiseren wij op onze ‘Oranjedagen’. Alle Scholen van Oranje nemen deel aan de ‘Oranjedagen’.

Door dit aanbod willen we:

  • tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van beter lerende leerlingen.
  • ons onderwijsaanbod spannender maken door een breed aanbod van ontdekkend en onderzoekend leren.
  • creatief talent stimuleren.
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze beter lerende leerlingen ondersteunen.


Voor wie?

Dit onderwijsaanbod is beschikbaar voor onze beter lerende leerlingen. De leerkrachten geven aan welke kinderen er op basis van de gestelde toelatingscriteria en op basis van de onderwijsbehoefte in aanmerking komen voor dit onderwijsaanbod. Deze toelatingscriteria kunt u navragen bij de groepsleerkracht van uw kind of bij de intern begeleiders of directie van onze school.

De intern begeleider meldt de kinderen aan bij het leerteam van de Oranjedagen. De intern begeleider informeert de betreffende leerkrachten, ouders en kinderen. We willen met nadruk aangeven dat dit onderwijsaanbod geen doel is, maar een middel om te voorzien in de onderwijsbehoefte van de beter lerende leerlingen.


Het onderwijs

Groepen 1/2
In de kleutergroepen zullen de leerlingen aan de slag gaan met allerlei thema’s binnen het ontdekkend leren.
Doel: De denkkracht, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong bevorderen.

Groepen 3/4
Doel: Het stimuleren van een actieve, ontdekkende en onderzoekende leerhouding.

Groepen 5/6
Doel: Leerlingen uitdagen hun creativiteit te gebruiken en deze verder te ontwikkelen. Ook wordt een beroep gedaan op aspecten als samenwerken, onderhandelen, plannen en organiseren, doorzettingsvermogen en omgaan met frustraties.

Groepen 7/8
Doelen:
Wetenschap en techniek:
  • Het bevorderen van een onderzoekende houding en het stimuleren van creatief denken bij zowel leerlingen.
Ondernemerschap:
  • De ondernemingszin van leerlingen aanspreken en aanwakkeren, zodat zij vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om later een goed ondernemer te worden. Denk hierbij aan zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, motiverend en analytisch vermogen en creativiteit.


Levelwerk

Naast dit onderwijsaanbod werken we op onze school met de methode Levelwerk. Levelwerk is een verrijkende leerlijn op het gebied van taal, rekenen en wereld oriënterende vakken. ‘Levelwerk’ voldoet aan de uitdagende onderwijsbehoefte van de groep beter lerende leerlingen. Op deze manier borgen we een goede aanvullende doorgaande leerlijn in onze school als onderdeel van ons onderwijs aan onze beter lerende leerlingen.